×


 • توضیحاتی در رابطه با دسته بندی پدال

  پدال

  یکی از مهم ترین اجزای داخل خودرو پدال های خودرو می باشد . به طوری که کوچکترین مشکل در پدال ها ممکن است خسارات مالی و حانی جبراتن ناپذیری را به ما وارد کند . هرکدام از پدال ها کار خاصی را انجام می دهند .

  دلایل سفتی پدال ترمز

  سفتی پدال ترمز می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که عبارتند از : مشکلات ناشی از نصب نادرست اجزای ترمز ضعیف بودن بوستر ترمز ، نشتی داشتن شیلنگ خلاء و عمل نکردن دریچه بررسی کننده 

  دلایل ضعیف عمل کردن ترمز

   کم شدن روغن ترمز ، هوا داشتن مخزن روغن ترمز ، تمام شدن لنت ترمز و نقص فنی در سیلندر اصلی ترمز

   

تهران-خیابان ملت

Lavazemonline@gmail.com